Menu
爾雅
   釋宮第五

宮謂之室,室謂之宮。

牖戶之間謂之扆,其內謂之家。

東西牆謂之序。

西南隅謂之奧,西北隅謂之屋漏,東北隅謂之宧,東南隅謂之㝔。

柣謂之閾,棖謂之楔,楣謂之梁,樞謂之椳。樞達北方謂之落時,落時謂之𢨪。

垝謂之坫,牆謂之墉。鏝謂之圬,椹謂之榩。地謂之黝,牆謂之堊。

樴謂之杙,在牆者謂之楎,在地者謂之臬;大者謂之栱,長者謂之閣。

闍謂之臺,有木者謂之榭。

雞棲於弋爲榤,鑿垣而棲爲塒。

植謂之傳,傳謂之突。

杗廇謂之梁,其上楹謂之棁,閞謂之槉,栭謂之楶,棟謂之桴,桷謂之榱。桷直而遂謂之閱,直不受檐謂之交,檐謂之樀。

容謂之防。

連謂之簃。

屋上薄謂之筄。

兩階間謂之鄉,中庭之左右謂之位,門屏之間謂之宁,屏謂之樹。

閍謂之門,正門謂之應門。觀謂之闕。宮中之門謂之闈,其小者謂之閨,小閨謂之閤。衖門謂之閎,門側之堂謂之塾。橛謂之闑。闔謂之扉,所以止扉謂之閎。

瓴甋謂之甓。

宮中衖謂之壼,廟中路謂之唐。

堂途謂之陳。

路、旅,途也。

路、場、猷、行,道也。

一達謂之道路,二達謂之歧旁,三達謂之劇旁,四達謂之衢,五達謂之康,六達謂之莊,七達謂之劇驂,八達謂之崇期,九達謂之逵。

室中謂之時。堂上謂之行,堂下謂之步,門外謂之趨,中庭謂之走,大路謂之奔。

隄謂之梁,石杠謂之徛。

室有東西廂曰廟;無東西廂,有室曰寢,無室曰榭。

四方而高曰臺,陝而脩曲曰樓。