Menu
穀梁傳
   哀公十四年

一、十有四年,春,西狩獲麟。

引取之也。狩地,不地不狩也。非狩而曰狩,大獲麟,故大其適也。其不言來,不外麟於中國也。其不言有,不使麟不恒於中國也。