Menu
穀梁傳
   哀公六年

一、六年,春,城邾瑕。

二、晉趙鞅帥師伐鮮虞。

三、吳伐陳。

四、夏,齊國夏及高張來奔。

五、叔還會吳於柤。

六、秋,七月,庚寅,楚子軫卒。

七、齊陽生入於齊。

八、齊陳乞弒其君荼。

陽生入而弒其君,以陳乞主之何也?不以陽生君荼也,其不以陽生君荼何也?陽生正,荼不正。不正則其曰君何也?荼雖不正,已受命矣。入者,內弗受也。荼不正,何用弗受?以其受命,可以言弗受也。陽生其以國氏何也?取國於荼也。

九、冬,仲孫何忌帥師伐邾。

十、宋向巢帥師伐曹。