Menu
穀梁傳
   定公十四年

一、十有四年,春,衞公叔戍來奔,晉趙陽出奔宋。

二、二月,辛巳,楚公子結、陳公孫佗人帥師滅頓,以頓子牂歸。

三、夏,衞北宮結來奔。

四、五月,於越敗吳於檇李。

五、吳子光卒。

六、公會齊侯、衞侯於牽。

七、公至自會。

八、秋,齊侯、宋公會於洮。

九、天王使石尚來歸脤。

脤者何也?俎實也,祭肉也。生曰脤,熟曰膰。其辭石尚,士也。何以知其士也?天子之大夫不名。石尚欲書春秋,諫曰:「久矣,周之不行禮於魯也,請行脤。」貴復正也。

十、衞世子蒯聵出奔宋。

十一、衞公孟彄出奔鄭。

十二、宋公之弟辰自蕭來奔。

十三、大蒐於比蒲。

十四、邾子來會公。

十五、城莒父及霄。