Menu
穀梁傳
   定公六年

一、六年,春,王正月,癸亥,鄭游速帥師滅許,以許男斯歸。

二、二月,公侵鄭。

三、公至自侵鄭。

四、夏,季孫斯、仲孫何忌如晉。

五、秋,晉人執宋行人樂祁犁。

六、冬,城中城。

城中城者,三家張也。或曰,非外民也。

七、季孫斯、仲孫忌帥師圍鄆。