Menu
穀梁傳
   定公四年

一、四年,春,王二月,癸巳,陳侯吳卒。

二、三月,公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衞侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子、齊國夏於召陵,侵楚。

三、夏,四月,庚辰,蔡公孫姓帥師滅沈,以沈子嘉歸,殺之。

四、五月,公及諸侯盟於臯鼬。

一事而再會,公志於後會也。後,志疑也。

五、杞伯成卒於會。

六、六月,葬陳惠公。

七、許遷於容城。

八、秋,七月,公至自會。

九、劉卷卒。

此不卒而卒者,賢之也。環內諸侯也,非列土諸侯。此何以卒也?天王崩,為諸侯主也。

十、葬杞悼公。

十一、楚人圍蔡。

十二、晉士鞅、衞孔圉帥師伐鮮虞。

十三、葬劉文公。

十四、冬,十有一月,庚午,蔡侯以吳子及楚人戰於伯舉,楚師敗績。楚囊瓦出奔鄭。庚辰,吳入楚。

吳其稱子何也?以蔡侯之以之,舉其貴者也。蔡侯之以之,則其舉貴者何也?吳信中國而攘夷狄,吳進矣。其信中國而攘夷狄奈何?子胥父誅於楚也,挾弓持矢而干闔廬。闔廬曰:「大之甚,勇之甚。」為是欲興師而伐楚,子胥諫曰:「臣聞之,君不為匹夫興師。且事君猶事父也,虧君之義,復父之仇,臣弗為也。」於是止。蔡昭公朝於楚,有美裘。正是日,囊瓦求之,昭公不與,為是拘昭公於南郢,數年然後得歸。歸乃用事乎漢,曰:「苟諸侯有欲伐楚者,寡人請為前列焉。」楚人聞之而怒,為是興師而伐蔡。蔡請救於吳。子胥曰:「蔡非有罪,楚無道也。君若有憂中國之心,則若此時可矣。」為是興師而伐楚。何以不言救也?救大也。日入,易無楚也。易無楚者,壞宗廟,徙陳器,撻平王之墓。何以不言滅也?欲存楚也。其欲存楚奈何?昭王之軍敗而逃,父老送之,曰:「寡人不肖,亡先君之邑,父老反矣,何憂無君?寡人且用此入海矣。」父老曰:「有君如此其賢也,以眾不如吳,以必死不如楚。」相與擊之,一夜而三敗吳人,復立。何以謂之吳也?狄之也。何謂狄之也?君居其君之寢,而妻其君之妻。大夫居其大夫之寢,而妻其大夫之妻。蓋有欲妻楚王之母者,不正。乘敗人之績,而深為利,居人之國,故反其狄道也。