Menu
穀梁傳
   昭公二十七年

一、二十有七年,春,公如齊。

二、公至自齊,居於鄆。

公在外也。

三、夏,四月,吳弒其君僚。

四、楚殺其大夫郤宛。

五、秋,晉士鞅、宋樂祁犁、衞北宮喜、曹人、邾人、滕人會於扈。

六、冬,十月,曹伯午卒。

七、邾快來奔。

八、公如齊。

九、公至自齊,居於鄆。