Menu
穀梁傳
   昭公二年

一、二年,春,晉侯使韓起來聘。

二、夏,叔弓如晉。

三、秋,鄭殺其大夫公孫黑。

四、冬,公如晉,至河乃復。

恥如晉,故著有疾也。

五、季孫宿如晉。

公如晉而不得入,季孫宿如晉而得入,惡季孫宿也。