Menu
穀梁傳
   成公十年

一、十年,春,衞侯之弟黑背帥師侵鄭。

二、夏,四月,五卜郊,不從,乃不郊。

夏四月,不時也。五卜,強也。乃者,亡乎人之辭也。

三、五月,公會晉侯、齊侯、宋公、衞侯、曹伯伐鄭。

四、齊人來媵。

五、丙午,晉侯獳卒。

六、秋,七月,公如晉。

七、冬,十月。