Menu
穀梁傳
   宣公十六年

一、十有六年,春,王正月,晉人滅赤狄甲氏及留吁。

二、夏,成周宣榭災。

周災,不志也,其曰宣榭何也?以樂器之所藏,目之也。

三、秋,郯伯姬來歸。

四、冬,大有年。

五穀大熟為大有年。