Menu
穀梁傳
   宣公九年

一、九年,春,王正月,公如齊。

二、公至自齊。

三、夏,仲孫蔑如京師。

四、齊侯伐萊。

五、秋,取根牟。

六、八月,滕子卒。

七、九月,晉侯、宋公、衞侯、鄭伯、曹伯會於扈。

八、晉荀林父帥師伐陳。

九、辛酉,晉侯黑臀卒於扈。

其地,於外也。其日,未踰竟也。

十、冬,十月,癸酉,衞侯鄭卒。

十一、宋人圍滕。

十二、楚子伐鄭。

十三、晉郤缺帥師救鄭。

十四、陳殺其大夫泄冶。

稱國以殺其大夫,殺無罪也。泄冶之無罪如何?陳靈公通於夏徵舒之家。公孫寧、儀行父亦通其家。或衣其衣,或衷其襦,以相戲於朝。泄冶聞之,入諫曰:「使國人聞之則猶可,使仁人聞之則不可。」君愧於泄冶,不能用其言而殺之。