Menu
穀梁傳
   宣公七年

一、七年,春,衞侯使孫良夫來盟。

來盟,前定也。不言及者,以國與之。不言其人,亦以國與之。不日,前定之盟不日。

二、夏,公會齊侯伐萊。

三、秋,公至自伐萊。

四、冬,公會晉侯、宋公、衞侯、鄭伯、曹伯於黑壤。