Menu
穀梁傳
   文公十一年

一、十有一年,春,楚子伐麇。

二、夏,叔彭生會晉郤缺於承匡。

三、秋,曹伯來朝。

四、公子遂如宋。

五、狄侵齊。

六、冬,十月,甲午,叔孫得臣敗狄於鹹。

不言帥師而言敗,何也?直敗,一人之辭也。一人而曰敗何也?以眾焉言之也。傳曰,長狄也,弟兄三人,佚害中國,瓦石不能害。叔孫得臣,最善射者也。射其目,身橫九畝。斷其首,眉見於軾。然則何為不言獲也?曰,古者,不重創,不擒二毛,故不言獲,為內諱也。其之齊者,王子成父殺之。則未知其之晉者也。