Menu
穀梁傳
   僖公二十三年

一、二十有三年,春,齊侯伐宋,圍閔。

伐國不言圍邑,此其言圍何也?不正其以惡報惡也。

二、夏,五月,庚寅,宋公茲父卒。

茲父之不葬何也?失民也。其失民何也?以其不教民戰,則是棄其師也。為人君而棄其師,其民孰以為君哉?

三、秋,楚人伐陳。

四、冬,十有一月,杞子卒。