Menu
穀梁傳
   僖公十八年

一、十有八年,春,王正月,宋公、曹伯、衞人、邾人伐齊。

非伐喪也。

二、夏,師救齊。

善救齊也。

三、五月,戊寅,宋師及齊師戰於甗,齊師敗績。

戰不言伐,客不言及,言及,惡宋也。

四、狄救齊。

善救齊也。

五、秋,八月,丁亥,葬齊桓公。

六、冬,邢人、狄人伐衞。

狄其稱人何也?善累而後進之。伐衞所以救齊也。功近而德遠矣。