Menu
穀梁傳
   莊公三十一年

一、三十有一年,春,築臺於郎。

二、夏,四月,薛伯卒。

三、築臺於薛。

四、六月,齊侯來獻戎捷。

齊侯來獻捷者,內齊侯也,不言使。內與同,不言使也。獻戎捷。軍得曰捷,戎菽也。

五、秋,築臺於秦。

不正。罷民三時,虞山林藪澤之利。且財盡則怨,力盡則懟,君子危之,故謹而志之也。或曰,倚諸桓也,桓外無諸侯之變,內無國事,越千里之險,北伐山戎,為燕辟地。魯外無諸侯之變,內無國事,一年罷民三時,虞山林藪澤之利。惡內也。

六、冬,不雨。