Menu
穀梁傳
   莊公十二年

一、十有二年,春,王三月,紀叔姬歸於酅。

國而曰歸,此邑也,其曰歸何也?吾女也。失國喜得其所,故言歸焉爾。

二、夏,四月。

三、秋,八月,甲午,宋萬弒其君捷,及其大夫仇牧。

宋萬,宋之卑者也,卑者以國氏。以尊及卑也。仇牧,閑也。

四、冬,十月,宋萬出奔陳。