Menu
穀梁傳
   桓公十年

一、十年,春,王正月,庚申,曹伯終生卒。

桓無王,其曰王何也?正終生之卒也。

二、夏,五月,葬曹桓公。

三、秋,公會衞侯於桃丘,弗遇。

弗遇者,志不相得也。弗,內辭也。

四、冬,十有二月,丙午,齊侯、衞侯、鄭伯來戰於郎。

來戰者,前定之戰也。內不言戰,言戰則敗也。不言其人,以吾敗也。不言及者,為內諱也。