Menu
穀梁傳
   桓公四年

一、四年,春,正月,公狩於郎。

四時之田,皆為宗廟之事也。春曰田,夏曰苗,秋曰蒐,冬曰狩。四時之田用三焉,唯其所先得。一為乾豆,二為賓客,三為充君之庖。

二、夏,天王使宰渠伯糾來聘。