Menu
穀梁傳
   隱公七年

一、七年,春,王三月,叔姬歸於紀。

其不言逆何也?逆之道微,無足道焉爾。

二、滕侯卒。

滕侯無名,少曰世子,長曰君,狄道也。其不正者名也。

三、夏,城中丘。

城為保民為之也。民眾城小則益城,益城無極。凡城之志,皆譏也。

四、齊侯使其弟年來聘。

諸侯之尊,弟兄不得其屬通。其弟云者,以其來接于我,舉其貴者也。

五、秋,公伐邾。

六、冬,天王使凡伯來聘,戎伐凡伯於楚丘以歸。

凡伯者何也?天子之大夫也。國而曰伐,此一人而曰伐何也?大天子之命也。戎者衞也。戎衞者,為其伐天子之使,貶而戎之也。楚丘,衞之邑也。以歸,猶愈于執也。