Menu
禮記
   昬義

昬禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼後世也。故君子重之。是以昬禮納采、問名、納吉、納徵、請期,皆主人筵几於廟,而拜迎於門外,入,揖讓而升,聽命於廟,所以敬慎重正昬禮也。

父親醮子,而命之迎,男先於女也。子承命以迎,主人筵几於廟,而拜迎于門外。壻執鴈入,揖讓升堂,再拜奠鴈,蓋親受之於父母也。降,出御婦車,而壻授綏,御輪三周。先俟于門外,婦至,壻揖婦以入,共牢而食,合巹而酳,所以合體同尊卑以親之也。

敬慎重正而后親之,禮之大體,而所以成男女之別,而立夫婦之義也。男女有別,而后夫婦有義;夫婦有義,而后父子有親;父子有親,而后君臣有正。故曰:「昬禮者,禮之本也。」

夫禮始於冠,本於昬,重於喪祭,尊於朝聘,和於射鄉。此禮之大體也。

夙興,婦沐浴以俟見;質明,贊見婦於舅姑,執笲、棗、栗、段脩以見,贊醴婦,婦祭脯醢,祭醴,成婦禮也。舅姑入室,婦以特豚饋,明婦順也。厥明,舅姑共饗婦,以一獻之禮,奠酬。舅姑先降自西階,婦降自阼階,以著代也。

成婦禮,明婦順,又申之以著代,所以重責婦順焉也。婦順者,順於舅姑,和於室人;而后當於夫,以成絲麻布帛之事,以審守委積蓋藏。是故婦順備而后內和理;內和理而后家可長久也;故聖王重之。

是以古者婦人先嫁三月,祖禰未毀,教于公宮,祖禰既毀,教于宗室,教以婦德、婦言、婦容、婦功。教成祭之,牲用魚,芼之以蘋藻,所以成婦順也。

古者天子后立六宮、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻,以聽天下之內治,以明章婦順;故天下內和而家理。天子立六官、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士,以聽天下之外治,以明章天下之男教;故外和而國治。故曰:天子聽男教,后聽女順;天子理陽道,后治陰德;天子聽外治,后聽內職。教順成俗,外內和順,國家理治,此之謂盛德。

是故男教不脩,陽事不得,適見於天,日為之食;婦順不脩,陰事不得,適見於天,月為之食。是故日食則天子素服而脩六官之職,蕩天下之陽事;月食則后素服而脩六宮之職,蕩天下之陰事。故天子與后,猶日之與月,陰之與陽,相須而后成者也。天子脩男教,父道也;后脩女順,母道也。故曰:「天子之與后,猶父之與母也。」故為天王服斬衰,服父之義也;為后服資衰,服母之義也。