Menu
尚書
   商書 ‧ 太甲下

伊尹申誥于王曰:「嗚呼!惟天無親,克敬惟親,民罔常懷,懷于有仁;鬼神無常享,享于克誠;天位艱哉!德惟治,否德亂;與治同道,罔不興!與亂同事,罔不亡!終始慎厥與,惟明明后。先王惟時懋敬厥德,克配上帝。今王嗣有令緒,尚監茲哉!若升高,必自下,若陟遐,必自邇;無輕民事惟難,無安厥位惟危,慎終于始。有言逆于汝心,必求諸道;有言遜于汝志,必求諸非道。嗚呼!弗慮胡獲,弗為胡成,一人元良,萬邦以貞,君罔以辯言亂舊政,臣罔以寵利居成功。邦其永孚于休!」