Menu
尚書
   夏書 ‧ 甘誓

啟與有扈戰于甘之野,作甘誓。

大戰于甘,乃召六卿。

王曰:「嗟!六事之人,予誓告汝,有扈氏威侮五行,怠棄三正。天用勦絕其命,今予惟恭行天之罰。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其馬之正,汝不恭命。用命,賞于祖,弗用命,戮于社,予則孥戮汝。」