Menu
戰國策
  卷三十二 ‧ 宋、衞策

齊攻宋宋使臧子索救于荊

齊攻宋,宋使臧子索救于荊。荊王大說,許救甚勸。臧子憂而反。其御曰:「索救而得,有憂色,何也?」臧子曰:「宋小而齊大。夫救于小宋而惡于大齊,此王之所憂也;而荊王說甚,必以堅我。我堅而齊敝,荊之利也。」臧子乃歸。齊王果攻,拔宋五城,而荊王不至。