Menu
戰國策
  卷二十九 ‧ 燕策一

燕王謂蘇代

燕王謂蘇代曰:「寡人甚不喜訑者言也。」蘇代對曰:「周地賤媒,為其兩譽也。之男家曰『女美』,之女家曰『男富』。然而周之俗,不自為取妻。且夫處女無媒,老且不嫁;舍媒而自衒,弊而不售。順而無敗,售而不弊者,唯媒而已矣。且事非權不立,非勢不成。夫使人坐受成事者,唯訑者耳。」王曰:「善矣。」