Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

或謂韓相國

或謂韓相國曰:「人之所以善扁鵲者,為有臃腫也;使善扁鵲而無臃腫也,則人莫之為之也。今君所以善平原君者,為惡于秦也;而善平原君乃所以惡于秦也。願君之熟計之也。」