Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

秦韓戰于濁澤

秦、韓戰于濁澤,韓氏急。公仲朋謂韓王曰:「與國不可恃。今秦之心欲伐楚,王不如因張儀為和于秦,賂之以一名都,與之伐楚。此以一易二之計也。」韓王曰:「善。」乃儆公仲之行,將西講于秦。

楚王聞之,大恐,召陳軫而告之。陳軫曰:「秦之欲伐我久矣,今又得韓之名都一而具甲,秦、韓并兵南向,此秦所以廟祠而求也。今已得之矣,楚國必伐矣。王聽臣,為之儆四境之內,選師言救韓,令戰車滿道路;發信臣,多其車,重其幣,使信王之救己也。韓為不能聽我,韓必德王也,必不為鴈行以來。是秦、韓不和,兵雖至楚,國不大病矣。為能聽我,絕和于秦,秦必大怒,以厚怨于韓。韓得楚救,必輕秦。輕秦,其應秦必不敬。是我困秦、韓之兵,而免楚國之患也。」楚王大說,乃儆四境之內,選師言救韓,發信臣,多其車,重其幣。謂韓王曰:「敝邑雖小,已悉起之矣。願大國遂肆意于秦,敝邑將以楚殉韓。」

韓王大說,乃止公仲。公仲曰:「不可,夫以實告我者,秦也;以虛名救我者,楚也。恃楚之虛名,輕絕強秦之敵,必為天下笑矣。且楚、韓非兄弟之國也,又非素約而謀伐秦矣。秦欲伐楚,楚因以起師言救韓,此必陳軫之謀也。且王以使人報于秦矣,今弗行,是欺秦也。夫輕強秦之禍,而信楚之謀臣,王必悔之矣。」韓王弗聽,遂絕和于秦。秦果大怒,興師與韓氏戰于岸門,楚救不至,韓氏大敗。

韓氏之兵非弱也,民非蒙愚也,兵為秦禽,智為楚笑,過聽于陳軫,失計于韓朋也。