Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

魏攻管而不下

魏攻管而不下。安陵人縮高,其子為管守。信陵君使人謂安陵君曰:「君其遣縮高,吾將仕之以五大夫,使為持節尉。」安陵君曰:「安陵,小國也,不能必使其民。使者自往,請使道使者至縮高之所,復信陵君之命。」縮高曰:「君之幸高也,將使高攻管也。夫以父攻子守,人大笑也。見臣而下,是倍主也。父教子倍,亦非君之所喜也。敢再拜辭。」

使者以報信陵君,信陵君大怒,遣大使之安陵曰:「安陵之地,亦猶魏也。今吾攻管而不下,則秦兵及我,社稷必危矣。願君之生束縮高而致之。若君弗致也,無忌將發十萬之師,以造安陵之城。」安陵君曰:「吾先君成侯,受詔襄王以守此地也,手受大府之憲。憲之上篇曰:『子弒父,臣弒君,有常不赦。國雖大赦,降城亡子不得與焉。』今縮高謹辭大位,以全父子之義,而君曰『必生致之』,是使我負襄王詔而廢大府之憲也,雖死終不敢行。」

縮高聞之曰:「信陵君為人,悍而自用也。此辭反,必為國禍。吾已全己,無違人臣之義矣,豈可使吾君有魏患也。」乃之使者之舍,刎頸而死。

信陵君聞縮高死,服縞素辟舍,使使者謝安陵君曰:「無忌,小人也,困于思慮,失言于君,敢再拜謝罪。」