Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

周最入齊

周最入齊,秦王怒,令姚賈讓魏王。魏王為之謂秦王曰:「魏之所以為王通天下者,以周最也。今周最遁寡人入齊,齊無通于天下矣。敝邑之事王,亦無齊累矣。大國欲急兵,則趣趙而已。」