Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

客謂司馬食其

客謂司馬食其曰:「慮以天下為可一者,是不知天下者也。欲獨以魏支秦者,是又不知魏者也。謂茲公不知此兩者,又不知茲公者也。然而茲公為從,其說何也?從則茲公重,不從則茲公輕,茲公之處重也,不實為期。子何不疾及三國方堅也,自賣于秦,秦必受子。橫者將圖子以合于秦,是取子之資,而以資子之讎也。」