Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

魏文侯與田子方飲酒而稱樂

魏文侯與田子方飲酒而稱樂。文侯曰:「鍾聲不比乎,左高。」田子方笑。文侯曰:「奚笑?」子方曰:「臣聞之,君明則樂官,不明則樂音。今君審于聲,臣恐聾于官也。」文侯曰:「善,敬聞命。」