Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

趙收天下且以伐齊

趙收天下,且以伐齊。蘇秦為齊上書說趙王曰:「臣聞古之賢君,德行非施于海內也,教順慈愛非布于萬民也,祭祀時享非當于鬼神也。甘露降,風雨時至,農夫登,年穀豐盈,眾人喜之,而賢主惡之。今足下功力非數痛加于秦國,而怨毒積怒非素深于齊也。臣竊外聞大臣及下吏之議,皆言主前專據以秦為愛趙而憎齊。臣竊以事觀之,秦豈得愛趙而憎齊哉?欲亡韓吞兩周之地,故以齊為餌,先出聲于天下,欲鄰國聞而觀之也。恐其事不成,故出兵以佯示趙、魏。恐天下之驚覺,故微韓以貳之。恐天下疑己,故出質以為信。聲德于與國,而實伐鄭韓。臣竊觀其圖之也,議秦之謀計必出于是。

且夫說士之計皆曰:『韓亡三川,魏滅晉國,市朝未罷而禍及于趙。且物固有勢異而患同者,又有勢同而患異者。昔者楚人久伐而中山亡。今燕盡齊之北地,距沙丘而至鉅鹿之界三百里;距于扞關,至于榆中千五百里。秦盡韓、魏之上黨,則地與國都邦屬而壤界者七百里。秦以三軍強弩坐羊腸之上,即地去邯鄲百二十里。且秦以三軍攻王之上黨而危其北,則句注之西非王之有也。今逾句注、禁常山而守,三百里通于燕之唐、曲逆,此代馬、胡駒不東,而崐山之玉不出也。此三寶者,又非王之有也。今從于彊秦國久伐齊,臣恐其禍出于是矣。昔者,五國之王嘗合橫而謀伐趙,參分趙國壤地,著之盤盂,屬之讎柞。五國之兵有日矣,齊乃西師以禁秦國,使秦廢令素服而聽,反溫、枳、高平于魏,反三公、什清于趙,此王之明知也。夫齊事趙,宜為上交;今乃以抵罪取伐,臣恐其後事王者之不敢自必也。今王收齊,天下必以王為義。齊抱社稷以事王,天下必重王。然則齊義,王以天下就之;下至暴秦,王以天下禁之,是一世之命制于王已。臣願大王深與左右羣臣詳計某言,先事成慮而熟圖之也。」