Menu
戰國策
  卷十四 ‧ 楚策一

五國約以伐秦

五國約以伐秦。昭陽謂楚王曰:「五國已破秦,必南圖楚。」王曰:「然則奈何?」對曰:「韓氏輔國也,好利而惡難。好利,可營也;惡難,可懼也。我厚賂之以利,其心必營。我悉兵以臨之,其心必懼我。彼懼吾兵而營我利,五國之事必可敗也。約絕之後,雖勿與地可。」

楚王曰:「善。」乃命大公事之韓,見公仲曰:「夫牛闌之事,馬陵之難,親王之所見也。王苟無以五國用兵,請效列城五,請悉楚國之眾也,以圖于齊。」

齊之反趙、魏之後,而楚果弗與地,則五國之事困也。