Menu
戰國策
  卷十一 ‧ 齊策四

魯仲連謂孟嘗

魯仲連謂孟嘗:「君好士也!雍門養椒亦,陽得子養,飲食、衣裘與之同之,皆得其死。今君之家富于二公,而士未有為君盡游者也。」君曰:「文不得是二人故也。使文得二人者,豈獨不得盡?」對曰:「君之廄馬百乘,無不被繡衣而食菽粟者,豈有騏麟、騄耳哉?後宮十妃,皆衣縞紵,食梁肉,豈有毛嬙、西施哉?色與馬取于今之世,士何必待古哉?故曰君之好士未也。」