Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

韓魏易地

韓、魏易地,西周弗利。樊余謂楚王曰:「周必亡矣。韓、魏之易地,韓得二縣,魏亡二縣。所以為之者,盡包二周,多于二縣,九鼎存焉。且魏有南陽、鄭地、三川而包二周,則楚方城之外危;韓兼兩上黨以臨趙,即趙羊腸以上危。故易成之日,楚、趙皆輕。」楚王恐,因趙以止易也。