Menu
戰國策
  卷一 ‧ 東周策

周文君免士工師藉

周文君免士工師藉,相呂倉,國人不說也。君有閔閔之心。

謂周文君曰:「國必有誹譽,忠臣令誹在己,譽在上。宋君奪民時以為臺,而民非之,無忠臣以掩蓋之也。子罕釋相為司空,民非子罕而善其君。齊桓公宮中七市,女閭七百,國人非之。管仲故為三歸之家,以掩桓公,非自傷于民也?春秋記臣弒君者以百數,皆大臣見譽者也。故大臣得譽,非國家之美也。故眾庶成彊,增積成山。」周君遂不免。