Menu
國語
  楚語上

左史倚相儆司馬子期唯道是從

司馬子期欲以妾為內子,訪之左史倚相,曰:「吾有妾而願,欲笄之,其可乎?」對曰:「昔先大夫子囊違王之命謚;子夕嗜芰,子木有羊饋而無芰薦。君子曰:『違而道。』穀陽豎愛子反之勞也,而獻飲焉,以斃於鄢;芋尹申亥從靈王之欲,以隕於乾谿。君子曰:『從而逆。』君子之行,欲其道也,故進退周旋,唯道是從。夫子木能違若敖之欲,以之道而去芰薦,吾子經營楚國,而欲薦芰以干之,其可乎?」子期乃止。