Menu
國語
  晉語九

竇犫謂君子哀無人

趙簡子歎曰:「雀入于海為蛤,雉入于淮為蜃。黿鼉魚鼈,莫不能化,唯人不能。哀夫!」竇犫侍,曰:「臣聞之:君子哀無人,不哀無賄;哀無德,不哀無寵;哀名之不令,不哀年之不登。夫范、中行氏不恤庶難,欲擅晉國,今其子孫將耕於齊,宗廟之犧為畎畝之勤,人之化也,何日之有!」