Menu
國語
  晉語七

悼公使魏絳佐新軍

悼公使張老為卿,辭曰:「臣不如魏絳。夫絳之智能治大官,其仁可以利公室不忘,其勇不疚於刑,其學不廢其先人之職。若在卿位,外內必平。且雞丘之會,其官不犯而辭順,不可不賞也。」公五命之,固辭,乃使為司馬。使魏絳佐新軍。