Menu
國語
  晉語七

祁奚薦子午以自代

祁奚辭於軍尉,公問焉,曰:「孰可﹖」對曰:「臣之子午可。人有言曰:『擇臣莫若君,擇子莫若父。』午之少也,婉以從令,遊有鄉,處有所,好學而不戲。其壯也,彊志而用命,守業而不淫。其冠也,和安而好敬,柔惠小物,而鎮定大事,有直質而無流心,非義不變,非上不舉。若臨大事,其可以賢於臣。臣請薦所能擇而君比義焉。」公使祁午為軍尉,歿平公,軍無秕政。