Menu
國語
  晉語五

伯宗妻謂民不戴其上難必及

伯宗朝,以喜歸。其妻曰:「子貌有喜,何也?」曰:「吾言於朝,諸大夫皆謂我智似陽子。」對曰:「陽子華而不實,主言而無謀,是以難及其身。子何喜焉?」伯宗曰:「吾飲諸大夫酒,而與之語,爾試聽之。」曰:「諾。」既飲,其妻曰:「諸大夫莫子若也。然而民不戴其上久矣,難必及子乎!盍亟索士整庇州犂焉。」得畢陽。

及欒弗忌之難,諸大夫害伯宗,將謀而殺之。畢陽實送州犂于荊。