Menu
國語
  晉語五

郤獻子等各推功於上

靡笄之役,郤獻子見,公曰:「子之力也夫!」對曰:「克也以君命命三軍之士,三軍之士用命,克也何力之有焉?」范文子見,公曰:「子之力也夫!」對曰:「燮也受命於中軍,以命上軍之士,上軍之士用命,燮也何力之有焉?」欒武子見,公曰:「子之力也夫!」對曰:「書也受命於上軍,以命下軍之士,下軍之士用命,書也何力之有焉?」