Menu
國語
  晉語五

張侯御郤獻子

靡笄之役,郤獻子傷,曰:「余病喙。」張侯御,曰:「三軍之心,在此車也。其耳目在於旗鼓。車無退表,鼓無退聲,軍事集焉。吾子忍之,不可以言病。受命於廟,受脤於社,甲冑而效死,戎之政也。病未若死,祗以解志。」乃左並轡,右援枹而鼓之,馬逸不能止,三軍從之。齊師大敗,逐之,三周華不注之山。