Menu
國語
  晉語二

宮之奇知虞將亡

伐虢之役,師出於虞。宮之奇諫而不聽,出,謂其子曰:「虞將亡矣!唯忠信者能留外寇而不害。除闇以應外謂之忠,定身以行事謂之信。今君施其所惡於人,闇不除矣;以賄滅親,身不定矣。夫國非忠不立,非信不固。既不忠信,而留外寇,寇知其釁而歸圖焉。己自拔其本矣,何以能久?吾不去,懼及焉。」以其孥適西山,三月,虞乃亡。