Menu
史記
  卷二十一 ‧ 建元已來王子侯者年表第九

制詔御史:「諸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各條上,朕且臨定其號名。」

太史公曰:盛哉,天子之德!一人有慶,天下賴之。

國名 王子號 元光 元朔 元狩 元鼎 元封 太初
河間獻王子。

五年正月壬子,侯劉明元年。

元朔三年,侯明坐謀反殺人,弃市,國除。

【集解】徐廣曰:「一作『掠殺人,弃市』。」

    
安成

【索隱】表在豫章。

長沙定王子。

六年七月乙巳,思侯劉蒼元年。

元年,今侯自當元年。

宜春 長沙定王子。

六年七月乙巳,侯劉成元年。

五年,侯成坐酎金,國除。

  
句容

【索隱】表在會稽。

長沙定王子。

六年七月乙巳,哀侯劉黨元年。

元朔元年,哀侯黨薨,無後,國除。    
句陵

【集解】徐廣曰:「一作『容陵』。」

長沙定王子。

六年七月乙巳,侯劉福元年。

五年,侯福坐酎金,國除。

  
杏山 楚安王子。

六年後九月壬戌,侯劉成元年。

五年,侯成坐酎金,國除。

  
浮丘

【索隱】表在沛。

楚安王子。

六年後九月壬戌,侯劉不審元年。

五年,侯霸元年。

五年,侯霸坐酎金,國除。

  
廣戚 魯共王子。 

元年十月丁酉,節侯劉擇元年。

【集解】徐廣曰:「擇」,一作『將』。

元年,侯始元年。

五年,侯始坐酎金,國除。

  
丹楊

【索隱】表在蕪湖

江都易王子。 

元年十二月甲辰,哀侯敢元年。

元狩元年,侯敢薨,無後,國除。   
盱台 江都易王子。 

元年十二月甲辰,侯劉象之元年。

【索隱】表作「蒙之」。

五年,侯象之坐酎金,國除。

  
湖孰

【索隱】表在丹陽。

江都易王子。 

元年正月丁亥,頃侯劉胥元年。

【索隱】表名「胥行」

五年,今侯聖元年。

秩陽

【索隱】表作「秣陵」。

江都易王子。 

元年正月丁卯,終侯劉漣元年。

【索隱】表名纏。

四年,終侯漣薨,無後,國除。

  
睢陵

【索隱】表在淮陵。

江都易王子。 

元年正月丁卯,侯劉定國元年。

五年,侯定國坐酎金,國除。

  
龍丘

【索隱】表在琅邪。

江都易王子。 

二年五月乙巳,侯劉代元年。

五年,侯代坐酎金,國除。

  
張梁 江都易王子。 

二年五月乙巳,哀侯劉仁元年。

三年,今侯須元年。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,原侯劉錯元年。

二年,孝昌侯廣昌元年。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,夷侯劉高遂元年。

元年,今侯延元年。

平望 菑川懿王子。 

二年五月乙巳,夷侯劉賞元年。

二年,今侯楚人元年。

臨原

【索隱】表作「臨衆」。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,敬侯劉始昌元年。

葛魁

【集解】徐廣曰:「葛,一作『莒』。」【索隱】表、志闕,或鄉名。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,節侯劉寬元年。

四年,今侯戚元年。

元鼎三年,侯戚坐殺人,弃市,國除。

  
益都 菑川懿王子。 

二年五月乙巳,侯劉胡元年。

平酌

【索隱】漢表作「平的」,志屬北海。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,戴侯劉彊元年。

元年,忠侯中時元年。

劇魁

【索隱】志屬北海。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,夷侯劉墨元年。

元年,侯昭元年。

四年,侯德元年。

壽梁

【索隱】表在壽樂。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,侯劉守元年。

五年,侯守坐酎金,國除。

  
平度

【索隱】志屬東萊。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,侯劉衍元年。

宜成

【索隱】表在平原。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,康侯劉偃元年。

元年,侯福元年。

太初元年,侯福坐殺弟,弃市,國除。
臨朐

【索隱】表在東海。

菑川懿王子。 

二年五月乙巳,哀侯劉奴元年。

【索隱】表在東海。

城陽共王子。 

二年五月甲戌,侯劉稀元年。

五年,侯稀坐酎金,國除。

  
東莞
【索隱】志在琅邪。
城陽共王子。 

二年五月甲戌,侯劉吉元年。

元朔五年,侯吉有痼疾,不朝,廢,國除。

    

【索隱】表在東海。

城陽共王子。 

二年五月甲戌,節侯劉壯元年。

五年,侯朋元年。

五年,侯朋坐酎金,國除。

  
尉文

【索隱】表在南郡。

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,節侯劉丙元年。

元年,侯犢元年。

元鼎五年,侯犢坐酎金,國除。

  
封斯

【索隱】志屬常山。

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,共侯劉胡陽元年。

四年,今侯如意元年。

榆丘 趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉壽福元年。

元鼎五年,侯壽福坐酎金,國除。

  
襄嚵

【索隱】韋昭云:「廣平縣」,嚵音仕咸反,又仕儉反。

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉建元年。

元鼎五年,侯建坐酎金,國除。

  
邯會

【索隱】志屬魏郡。

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉仁元年。

【索隱】凡侯不言郡縣,皆表、志闕

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉義元年。

二年,今侯祿元年。

東城

【索隱】志屬九江。

趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉遺元年。

元年,侯遺有罪,國除。  
陰城 趙敬肅王子。 

二年六月甲午,侯劉蒼元年。

元年,侯蒼有罪,國除。 
廣望

【索隱】志屬涿郡

中山靖王子。 

二年六月甲午,侯劉安中元年。

將梁

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

二年六月甲午,侯劉朝平元年。

元鼎五年,侯朝平坐酎金,國除。

  
新館

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

二年六月甲午,侯劉未央元年。

元鼎五年,侯未央坐酎金,國除。

  
新處

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

二年六月甲午,侯劉嘉元年。

元鼎五年,侯嘉坐酎金,國除。

  
陘城

【索隱】表在涿郡,志屬中山。

中山靖王子。 

二年六月甲午,侯劉貞元年。

元鼎五年,侯貞坐酎金,國除。

  
蒲領

【索隱】表在東海。

廣川惠王子。 

三年十月癸酉,侯劉嘉元年。

    
西熊 廣川惠王子。 

三年十月癸酉,侯劉明元年。

    
棗彊

【索隱】志屬清河。

廣川惠王子。 

三年十月癸酉,侯劉晏元年。

    
畢梁

【索隱】表在魏郡。

廣川惠王子。 

三年十月癸酉,侯劉嬰元年。

元封四年,侯嬰有罪,國除。

 
房光

【索隱】表在魏郡。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉殷元年。

元鼎元年,侯殷有罪,國除。  
距陽 河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉白元年。

五年,侯渡元年。

元鼎五年,侯渡有罪,國除。

  
蔞安

【索隱】蔞音力俱反。漢表「蔞節侯」,無「安」字。節,謚也。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉邈元年。

元年,今侯嬰元年。

阿武 河間獻王子。 

三年十月癸酉,湣侯劉豫元年。

三年,今侯寬元年。

參戶

【索隱】志屬勃海。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉勉元年。

州鄉

【索隱】志屬涿郡。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,節侯劉禁元年。

六年,今侯惠元年。

成平

【索隱】表在南皮。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉礼元年。

元狩三年,侯礼有罪,國除。

   

【索隱】表在勃海。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉順元年。

元鼎五年,侯順坐酎金,國除。

  
蓋胥

【索隱】漢志在太山,表在魏郡。

河間獻王子。 

三年十月癸酉,侯劉讓元年。

元鼎五年,侯讓坐酎金,國除。

  
陪安

【索隱】表在魏郡。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,康侯劉不害元年。

二年,哀侯秦客元年。

元鼎三年,侯秦客薨,無後,國除。

  
榮簡

【集解】徐廣曰:「一作『營簡』。」【索隱】漢表作「榮關」,在荏平。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉騫元年。

三年,侯騫有罪,國除。

   
周堅 濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉何元年。

五年,侯當時元年。

元鼎五年,侯當時坐酎金,國除。

  
安陽

【索隱】表在平原。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉桀元年。

五㯫

【索隱】表在泰山。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉臒丘元年。

【索隱】臒丘,舊作𦫇,音劬,劉氏音烏霍反。

元鼎五年,侯臒丘坐酎金,國除。

  
濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉襲元年。

【索隱】表在平原。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,繆侯劉明元年。

三年,侯邑元年。

元鼎五年,侯邑坐酎金,國除。

  

【集解】徐廣曰:「一作『散』。」【索隱】叢音緅。漢表作「前」,在平原。今平原無前縣,此例非一,蓋鄉名也。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉信元年。

元鼎五年,侯信坐酎金,國除。

  

【索隱】志屬河南。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉遂元年。

元狩元年,侯遂有罪,國除。   

【索隱】志屬平原。

濟北貞王子。 

三年十月癸酉,侯劉成元年。

胡母

【索隱】表在泰山。

濟北貞王子。

【索隱】自陪安侯不害已下十一人是濟北貞王子,而漢表自安陽侯已下是濟北式王子,同是元朔三年十月封,恐因此誤也。

 

三年十月癸酉,侯劉楚元年。

元鼎五年,侯楚坐酎金,國除。

  
離石

【索隱】表在上黨,志屬西河。

代共王子。 

三年正月壬戌,侯劉綰元年。

【索隱】表在山陽。

代共王子。 

三年正月壬戌,侯劉慎元年。

利昌

【索隱】志屬齊郡。

代共王子。 

三年正月壬戌,侯劉嘉元年。

【索隱】志屬西河。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉憙元年。    
臨河

【索隱】志屬朔方。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉賢元年。    
隰成

【索隱】志屬西河。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉忠元年。    
土軍

【索隱】志屬西河。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉郢客元年。  侯郢客坐與人妻姦,弃市。  
皐狼

【索隱】表在臨淮。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉遷元年。    
于章

【集解】徐廣曰:「一作『斥』。」【索隱】表在平原。

代共王子。  三年正月壬戌,侯劉遇元年。    
博陽

【索隱】志屬汝南。

齊孝王子。 

三年三月乙卯,康侯劉就元年。

三年,侯終吉元年。

元鼎五年,侯終吉坐酎金,國除。

  
寧陽

【索隱】表在濟南。

魯共王子。 

三年三月乙卯,節侯劉恢元年。

瑕丘

【索隱】志屬山陽。

魯共王子。 

三年三月乙卯,節侯劉貞元年。

公丘

【索隱】志屬沛郡。

魯共王子。 

三年三月乙卯,夷侯劉順元年。

郁狼

【索隱】韋昭云屬魯。志不載。狼音盧黨反,又音郎。

魯共王子。 

三年三月乙卯,侯劉騎元年。

元鼎五年,侯騎坐酎金,國除。

  
西昌 魯共王子。 

三年三月乙卯,侯劉敬元年。

元鼎五年,侯敬坐酎金,國除。

  
陘城

【索隱】漢表作「陸地」,在辛處,於理為得。靖王子貞已封陘,二人不應重封。

中山靖王子。 

三年三月癸酉,侯劉義元年。

元鼎五年,侯義坐酎金,國除。

  
邯平

【索隱】表在廣平。

趙敬肅王子。

【索隱】以異年封,故別見於此。

 

三年四月庚辰,侯劉順元年。

元鼎五年,侯順坐酎金,國除。

  
武始

【索隱】表在魏。

趙敬肅王子。

【索隱】後立為趙王。

 

三年四月庚辰,侯劉昌元年。

象氏

【索隱】韋昭云「在鉅鹿」。

趙敬肅王子。 

三年四月庚辰,節侯劉賀元年。

元封三年,思侯安德元年。

【索隱】志屬涿郡,表在鄗。

趙敬肅王子。 

三年四月庚辰,安侯劉平元年。

五年,今侯種元年。

洛陵

【索隱】表作「路陵」,在南陽。

長沙定王子。 

四年三月乙丑,侯劉章元年。

元鼎二年,侯章有罪,國除。

   
攸輿

【索隱】按今長沙有攸縣,本名攸輿。漢表在南陽。

長沙定王子。 

四年三月乙丑,侯劉則元年。

太初元年,侯則篡,死罪,弃市,國除。
荼陵

【索隱】表在桂陽,志屬長沙。

長沙定王子。 

四年三月乙丑,侯劉欣元年

二年,哀侯陽元年。

太初元年,侯陽薨,無後,國除。
建成

【索隱】表在豫章。

長沙定王子。 

四年三月乙丑,侯劉拾元年。

元狩六年,侯拾坐不朝,不敬,國除。

   
安衆

【索隱】志屬南陽

長沙定王子。 

四年三月乙丑,康侯劉丹元年。

六年,今侯山拊元年。

【索隱】拊音趺。

【索隱】葉音攝。縣名,屬南陽。

長沙定王子。 

四年三月乙丑,康侯劉嘉元年。

元鼎五年,侯嘉坐酎金,國除。

  
利鄉 城陽共王子。 

四年三月乙丑,康侯劉嬰元年。

元狩三年,侯嬰有罪,國除。

   
有利

【索隱】表在東海。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉釘元年。

元狩元年,侯釘坐遺淮南書稱臣,弃市,國除。   
東平

【索隱】表在東海。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉慶元年。

元狩三年,侯慶坐與姊妹姦,有罪,國除。

   
運平

【索隱】表在東海。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉訢元年。

元鼎五年,侯訢坐酎金,國除。

  
山州 城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉齒元年。

元鼎五年,侯齒坐酎金,國除。

  
海常

【索隱】表在琅邪。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉福元年。

元鼎五年,侯福坐酎金,國除。

  
鈞丘

【索隱】漢表作「騶丘」。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉憲元年。

四年,今侯執德元年。

南城 城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉貞元年。

廣陵

【集解】徐廣曰:「一作『陽』。」

城陽共王子。 

四年三月乙丑,常侯劉表元年。

五年,侯成元年。

元鼎五年,侯成坐酎金,國除。

  
莊原

【索隱】漢表作「杜原」。

城陽共王子。 

四年三月乙丑,侯劉皐元年。

元鼎五年,侯皐坐酎金,國除。

  
臨樂

【索隱】韋昭云縣名,屬勃海。

中山靖王子。 

四年四月甲午,敦侯劉光元年。

【索隱】謚法:「善行不怠曰敦」。

六年,今侯建元年。

東野 中山靖王子。 

四年四月甲午,侯劉章元年。

高平

【索隱】表在平原。

中山靖王子。 

四年四月甲午,侯劉嘉元年。

元鼎五年,侯嘉坐酎金,國除。

  
廣川 中山靖王子。 

四年四月甲午,侯劉頗元年。

元鼎五年,侯頗坐酎金,國除。

  
千鍾

【集解】徐廣曰:「一作『重』。」【索隱】漢表作重侯,在平原。地理志有重丘也。

河間獻王子。 

四年四月甲午,侯劉搖元年。

【集解】一云「劉陰」。

元狩二年,侯陰不使人為秋請,有罪,國除。

   
披陽

【索隱】蕭該披音皮,劉氏音皮彼反。志屬千乘。

齊孝王子。 

四年四月乙丑,敬侯劉燕元年。

五年,今侯隅元年。

【索隱】定,地名。

齊孝王子。

四年四月乙卯,敬侯劉越元年。

【索隱】漢表作敷侯。敷,謚也。說文云敷讀如躍。

四年,今侯德元年。

【索隱】志屬琅邪。

齊孝王子。 

四年四月乙丑,夷侯劉定元年。

三年,今侯都陽元年。

【索隱】表在勃海。

齊孝王子。 

四年四月乙卯,侯劉國元年。

繁安 齊孝王子。 

四年四月乙卯,侯劉忠元年。

【索隱】夷侯忠。

四年,今侯壽元年。

齊孝王子。 

四年四月乙卯,康侯劉陽元年。

四年,侯罷師元年。

五年,侯自為元年。

【索隱】志屬琅邪。

齊孝王子。 

四年四月乙卯,夷侯劉信元年。

六年,今侯歲發元年。

牟平

【集解】徐廣曰:「一作『羊』。」【索隱】志屬東萊。

齊孝王子。 

四年四月乙卯,共侯劉㻡元年。

【索隱】㻡音薛。

四年,今侯奴元年。

【索隱】志屬泰山。

齊孝王子。 

四年四月乙卯,原侯劉代元年。

栢陽

【索隱】表在中山。

趙敬肅王子。 

五年十一月辛酉,侯劉終古元年。

【索隱】漢表鄗作「歊」,音許昭反。志屬常山郡。

趙敬肅王子。 

五年十一月辛酉,侯劉延年元年。

元鼎五年,侯延年坐酎金,國除。

  
桑丘

【索隱】表在深澤。

中山靖王子。 

五年十一月辛酉,節侯劉洋元年。
【索隱】漢表名將夜。

四年,今侯德元年。

高丘 中山靖王子。 

五年三月癸酉,哀侯劉破胡元年。

元鼎元年,侯破胡薨,無後,國除。  
柳宿

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

五年三月癸酉,夷侯劉蓋元年。

二年,侯蘇元年。

元鼎五年,侯蘇坐酎金,國除。

  
戎丘 中山靖王子。 

五年三月癸酉,侯劉讓元年。

元鼎五年,侯讓坐酎金,國除。

  
樊輿 中山靖王子。 

五年三月癸酉,節侯劉條元年。

曲成

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

五年二月癸酉,侯劉万歲元年。

元鼎五年,侯万歲坐酎金,國除。

  
安郭

【索隱】表在涿郡。

中山靖王子。 

五年三月癸酉,侯劉博元年。

安險

【索隱】志屬中山。

中山靖王子。 

五年三月癸酉,侯劉應元年。

元鼎五年,侯應坐酎金,國除。

  
安遙

【索隱】表作「安道」。

中山靖王子。 

五年三月癸酉,侯劉恢元年。

元鼎五年,侯恢坐酎金,國除。

  
夫夷 長沙定王子。 

五年三月癸酉,敬侯劉義元年。

五年,今侯禹元年。

舂陵

【索隱】志屬南陽。

長沙定王子。

五年六月壬子,侯劉買元年。

都梁

【索隱】志屬零陵。

長沙定王子。 

五年六月壬子,敬侯劉遂元年。

元年,今侯係元年。

洮陽

【索隱】志屬零陵。洮音滔,又音道。

長沙定王子。 

五年六月壬子,靖侯劉狗彘元年。

【索隱】漢表名將燕。

元狩六年,侯狗彘薨,無後,國除。

   
泉陵

【索隱】志屬零陵。

長沙定王子。 

五年六月壬子,節侯劉賢元年。

終弋

【索隱】表在汝南。

衡山王賜子。 

六年四月丁丑,侯劉廣置元年。

【索隱】廣買。

元鼎五年,侯廣置坐酎金,國除。

  

【索隱】表在琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉昌元年。

元鼎五年,侯昌坐酎金,國除。

  
鉅合

【索隱】表在平原。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉發元年。

元鼎五年,侯發坐酎金,國除。

  

【索隱】志屬琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉差元年。

元鼎五年,侯差坐酎金,國除。

  

【索隱】或作費,音祕,又扶味反。表在琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉方元年。

元鼎五年,侯方坐酎金,國除。

  
雩殷

【索隱】志屬琅邪,表作虖葭,音呼加。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,康侯劉澤元年。

石洛

【索隱】表在琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉敬元年。

扶㴆

【索隱】漢表作「挾術」,在琅邪。㴆音浸。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉昆吾元年。

【索隱】音効。志闕。說者或以為琅邪被縣,恐非。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉霸元年。

【索隱】按城陽頃王子二十二人,挍侯名雲,挾釐侯名霸,此止十九人,疑脫。

【索隱】音勒。朸縣屬平原。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉讓元年。

父城

【集解】徐廣曰:「一作『六城』。」【索隱】志在遼西,表在東海。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉光元年。

元鼎五年,侯光坐酎金,國除。

  

【索隱】表在琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉譚元年。

【索隱】漢表名餘。

【索隱】表在東海。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉壽元年。

元鼎五年,侯壽坐酎金,國除。

  

【索隱】表在襄賁。賁音奔,又音肥,縣名。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉應元年。

元鼎五年,侯應坐酎金,國除。

  

【索隱】表在東海。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉偃元年。

元鼎五年,侯偃坐酎金,國除。

  

【集解】徐廣曰:「一作『報』。」【索隱】縣名,志屬北海,顏師古曰即狐字。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉息元年。

虛水

【索隱】虛音墟。志屬琅邪。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉禹元年。

東淮

【索隱】表在東海。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉類元年。

元鼎五年,侯類坐酎金,國除。

  

【索隱】栒音荀,表作枸音,俱在東海。案志,枸在扶風,與栒別也。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉買元年。

元鼎五年,侯買坐酎金,國除。

  

【索隱】表作淯,在東海,音育。按淯水在南陽,南陽有淯陽縣,疑表非也。

城陽頃王子。  

元年四月戊寅,侯劉不疑元年。

元鼎五年,侯不疑坐酎金,國除。

  

【索隱】表在壽光。

菑川靖王子。  

元年四月戊寅,侯劉何元年。

廣饒

【索隱】志屬齊郡。

菑川靖王子。  

元年十月辛卯,康侯劉國元年。

【索隱】缾音瓶。韋昭云:「古缾邑。音蒲經反。」志屬琅邪。

菑川靖王子。  

元年十月辛卯,侯劉成元年。

俞閭 菑川靖王子。  

元年十月辛卯,侯劉不害元年。

甘井

【索隱】表在鉅鹿。

廣川穆王子。  

元年十月乙酉,侯劉元元年。

襄陵

【索隱】表在鉅鹿,志屬河東。

廣川穆王子。  

元年十月乙酉,侯劉聖元年。

皐虞

【索隱】志屬琅邪。

膠東康王子。   

元年五月丙午,侯劉建元年。

四年,今侯處元年。

魏其

【索隱】志屬琅邪。

膠東康王子。   

元年五月丙午,暢侯劉昌元年。

祝茲

【索隱】案志,松茲在廬江,亦作「祝茲」。表在琅邪。劉氏云諸侯封名,史、漢表多有不同,不敢輙改。今亦略檢表、志同異,以備多識也。

膠東康王子。   

元年五月丙午,侯劉延元年。

元鼎五年,延坐弃印綬出國,不敬,國除。

  

索隱述贊曰:漢氏之初,矯枉過正。欲大本枝,先封同姓。建元已後,藩翰克盛。主父上言,推恩下令。長沙濟北,中山趙敬。分邑廣封,振振在詠。扞城禦侮,曄曄輝映。百足不僵,一人有慶。